تحقیقات و پژوهش در صنعت برق كشوريكي از مباني واصولي است كه چشم انداز روشن طرح ها وبرنامه ها را مشخص مي‌كند وبا توجه به نقش استراتژيك نيروي برق درتوسعه كشور،نقش طرح ها‌ي تحقيقاتي در آن بسيار مهم و بنيادي مي باشد

در اين راستا كميته تحقيقات وفن آوري هاي نوين شركت مديريت توليد برق شازند،به عنوان بخش كوچكي از جامعه برق كشور با تعريف اولويت هاي تحقيقاتي واستفاده از دانش محققين ومتخصصين در حوزه توليد برق فعال بوده وفعاليت هاي ارزشمندي را انجام و يا در حال پيگيري دارد.

پژوهشگر محترم ، اولويت‌هاي پژوهشي شركت مديريت توليد برق شازند از طريق لينك زير قابل دسترسي است:

اولويت‌هاي تحقيقاتي نيروگاه حرارتي شازند در سال 94